Nasze usługi

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą

Wiertnictwo:

 • Wiercenie otworów badawczych, geotechnicznych,  hydrogeologicznych, geotermalnych, pod pompy ciepła, otworów rdzeniowych
 • Wiercenie studni przydomowych i przemysłowych z pełną dokumentacja
 • Wiercenie piezometrów: systemem mechanicznym na sucho z zastosowaniem rur osłonowych 178-329 mm, przy użyciu świdrów  do -350 mm, specjalistycznych świdrów przelotowych do piezometrów średnicy zew 245mm, wew 135mm
 • Wiercenia z zastosowaniem penetrometru ręcznego lub urządzenia typu Kobra za pomocą sondy RKS
 • Wiercenia rdzeniowe 101mm, 131 PQ z zastosowaniem płuczki
 • Mikropale, Heby

Nasza oferta

Geologia inżynierska

Hydrogeologia

Inż. Środowiska

Odwodnienia

Geologia :

Ponadto proponujemy wykonanie wszelkich prac w zakresie geologii, geotechniki ,hydrologii i ochrony środowiska a w szczególności:

 1. Geologia Inżynierska i hydrogeologia
  • opracowanie projektów robót i dokumentacji geologiczno – inżynierskich
  • sprawozdania, opinie geotechniczne,
  • dozory geologiczne, nadzory geotechniczne na różnych etapach wykonywanych inwestycji,
  • badania na osuwiskach wraz  z wierceniami i uzyskaniem stosownych decyzji
 2. Badania gruntów dla potrzeb budownictwa.
  • obiektów mieszkalnych (domów jednorodzinnych, szeregowców, bloków osiedlowych, itp.)
  • obiektów przemysłowych i handlowych (hali, magazynów, marketów, sklepów, itp.),
  • obiektów użyteczności publicznej i kultu (szkół, sal gimnastycznych, hal sportowych, urzędów, kościołów, cmentarzy, itp.)
  • obiektów wodnych (mostów, rowów odwadniających),
  • składowisk odpadów
  • sieci drogowej, parkingów, sieci kanalizacji, gazociągów, rurociągów, itp.
 3. Hydrogeologia
  • projektowanie i wykonywanie dokumentacji hydrogeologicznych,
  • operaty wodnoprawne,
  • projektowanie studni głębinowych oraz otworów obserwacyjnych (piezometrów) wraz z niezbędnymi badaniami wody.
 4. Obsługa geotechniczna
  • Odbiór wykopów fundamentowych polegający na określeniu zgodności modelu budowy geologicznej z dokumentacją geotechniczną,
  • Badania nośności i zagęszczenia gruntów,
  • Rozwiązywanie problemów związanych z posadowieniem obiektów w trakcie trwania inwestycji.
 5. Badania laboratoryjne
  • Badania gruntów,
  • Analizy chemiczne wody
  • Badania zanieczyszczeń gruntów- geochemia
 6. Inżynieria środowiska
  • wykonywanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania zxgód wodnoprawnych poprzez uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego
  • wykonywanie zgłoszeń wodnoprawnych
  • wykonywanie kart informacyjnych przedsięwzięcia lub/ i raportów oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w postępowaniu o uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

Nasi partnerzy: